Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Joli wijnen , wijnen von der Saar,

(Gedeponeerd onder nummer 82606447, Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch)

 

Artikel 1. Definitie

Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in deze, de leden van de Coöperatieve Vereniging SPring,

 

Joli Wijnen.

-Opdrachtgever: degene die met de Opdrachtnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat.

Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan, zowel de door Opdrachtnemer

te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar

een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de

internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2000.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze algemene verkoop-

en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1: Alle aanbiedingen gedaan door Opdrachtnemer in welke vorm dan ook, zijn voor de Opdrachtnemer vrijblijvend, tenzij deze een termijn

voor aanvaarding bevatten voor de Opdrachtgever en door haar binnen deze termijn schriftelijk worden aanvaard.

Lid 2: Opdrachtnemer heeft zelfs na aanvaarding in de zin van het vorige lid het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van die

aanvaarding zonder schadeplichtigheid te herroepen.

Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen die door of aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt zijn aan wijzigingen onderhevig en binden de

Opdrachtnemer niet.

 

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijsopgaven onderhevig aan prijswijzigingen.

Lid 2: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van Opdrachtnemer exclusief BTW en andere door de overheid geheven

belastingen, heffingen en leges.

Lid 3: Alle kosten van drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in de

overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Lid 4: Indien zich na het aanvaarden van een opdracht dan wel tijdens de uitvoering van de overeenkomst enige verhoging van prijsbepalende

factoren voordoet, waarop Opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waaronder begrepen waardevermindering van

overeengekomen betaalmiddelen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, zelfs al was

zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst.

Lid 5: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten,

offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of

productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Opdrachtgever – in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet

omschreven goederen – een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

 

Artikel 5 Levering

Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige

levering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 

A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

B. de dag van ontvangst door de Opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden,

gegevens, vergunningen en dergelijke.

C. de dag van ontvangst door de Opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij

vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 3: In geval de Opdrachtnemer opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde

producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede en duurzame kwaliteit.

Lid 4: Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef/monster ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden indien zulks vóór het

verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht de Opdrachtnemer zich, uiterlijk vijf weken na

ontvangst van de opdracht daartoe en – in geval er te reproduceren materialen worden toegezonden – na ontvangst van die materialen, een

drukproef/monster voor te leggen aan Opdrachtgever, welke drukproef/monster geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf

werkdagen na de datum waarop de drukproef/monster aan Opdrachtgever is toegezonden, schriftelijk anders is bericht.

Lid 5: Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden

geleverd.

Lid 6: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde producten, maximaal

10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

Lid 7: Het in gedeelten zenden van goederen door Opdrachtnemer is, na overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk

betaalbaar is.

Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door Opdrachtnemer opgegeven

prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen,

heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.

Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door

Opdrachtnemer te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan Opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken

in of op het vervoermiddel zijn geladen.

Lid 10: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de

vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor

rekening en risico van de verzender komt.

Lid 11: Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is Opdrachtgever gehouden de monsters binnen veertien

dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan Opdrachtnemer.

Lid 12: Indien Opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de

hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

 

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en geheimhouding.

Lid 1: De Opdrachtnemer verplicht zich een door Opdrachtgever gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren en zal de Opdrachtgever

desgevraagd vooraf inlichten over de wijze van werken. Binnen de grenzen van de overeenkomst zal de Opdrachtnemer zich ten volle

inspannen om te voldoen aan de wensen van de klant met betrekking tot de kwaliteit van de te verrichten (advies)diensten.

Lid 2: De Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden en is daarbij niet

aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. De Opdrachtnemer is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele

aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Lid 3: Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens en/of informatie die zij in het kader van hun overeenkomst

van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, ook na beëindiging van de relatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij

is medegedeeld of als dit uit de aard van die informatie voortvloeit. De over en weer verstrekte gegevens en/of informatie zullen door partijen

uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.

Lid 4: Indien een partij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke gegevens en/of informatie

aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan

wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of

schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige hierdoor ontstane schade.

 

Artikel 7 Overmacht.

Lid 1: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Opdrachtnemer gerechtigd de levering op te schorten, dan

wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel

uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.

Lid 2: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke

omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de

overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,

werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van haar

Opdrachtnemers.

 

Artikel 8 Reclames.

Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij

overschrijding waarvan Opdrachtnemer niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot

ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door Opdrachtnemer verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk

te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 4: Voor de door Opdrachtnemer geleverde, doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige

leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-Opdrachtnemer van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan

Opdrachtnemer een garantie heeft gegeven.

Lid 5: Door Opdrachtnemer als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd

onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer, doch is voor rekening en risico van

Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1: De Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor

al deze goederen geheel is voldaan.

Lid 2: Indien de Opdrachtnemer in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te vergoeden

werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat Opdrachtgever ook deze vordering van de Opdrachtnemer geheel

heeft voldaan.

Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen

wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer.

Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een

derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij Opdrachtgever zich verplicht

om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.

Lid 5: Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich

voorts bedoelde vorderingen, zodra de Opdrachtnemer de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in

art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen Opdrachtgever.

Lid 6: Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat hij in

die verplichtingen zal tekortschieten, is de Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.

Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke

koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 10 Betaling en Wanprestatie.

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Opdrachtnemer

zonder korting binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de Opdrachtnemer aangegeven betalingswijze te geschieden, welke termijn als

fatale termijn te gelden heeft.

Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van Opdrachtgever, hoe ook verricht, in de eerste plaats in

mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de oudste nog

onbetaald gelaten facturen.

Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 4: De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende

vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij Opdrachtnemer

gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is

overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-

uitvoering van de overeenkomst.

Lid 5: Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer zonder

enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage

van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag.

Lid 6: Alle door de Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever en worden berekend

naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal

€ 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:

over de eerste € 3.000,= 15%

over het meerdere tot € 6.000,= 10%

over het meerdere tot € 15.000,= 8%

over het meerdere tot € 60.000,= 5%

over het meerdere boven € 60.000,= 3%

Lid 7: Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij Opdrachtnemer op Opdrachtgever openstaande vorderingen

onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en Vrijwaring.

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de Opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet

aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere

ondergeschikten van Opdrachtnemer dan wel van personen door Opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd.

Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3: Eventueel door Opdrachtnemer verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Opdrachtnemer aanvaardt echter geen

aansprakelijkheid voor verstrekte adviezen. Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar

de geschiktheid van de te leveren zaken en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.

Lid 4: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken en/of vorderingen van derden – daaronder begrepen personeel, afnemers en

leveranciers van Opdrachtgever – ter zake van schade verband houdend met door Opdrachtnemer geleverde zaken en diensten. De overige

aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Lid 5: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die verband houden met c.q. voortvloeien uit intellectuele

eigendomsrechten met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde goederen en diensten.

 

Artikel 12 Annulering.

Lid 1: Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden en behoeven toestemming van Opdrachtnemer, aan welke toestemming

Opdrachtnemer voorwaarden kan verbinden.

Lid 2: In geval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever, is deze

schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en gederfde winst.

Lid 3: Ingeval de Opdrachtgever weigert de te leveren zaken en/of gegevens in ontvangst te nemen na aanbieding door Opdrachtnemer wordt

de bestelling geacht te zijn geannuleerd en is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten.

Lid 1: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot adviezen, zaken

tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door Opdrachtnemer worden gehanteerd (blijven) berusten bij

Opdrachtnemer. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mogen de voornoemde adviezen, zaken e.d. door

Opdrachtgever, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gebruikt worden.

Lid 2: Opdrachtgever zal Opdrachtnemer binnen twee werkdagen nadat een derde beweert dat door Opdrachtnemer geleverde producten of

verstrekte adviezen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van (die) derden, op de hoogte stellen.

Lid 3: In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Opdrachtnemer bevoegd daartegen namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen

die derde rechtsmaatregelen te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan

worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn medewerking verlenen.

Lid 4: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die verband houden met c.q. voortvloeien uit intellectuele

eigendomsrechten met betrekking tot de in de voorgaande leden genoemde goederen en diensten.

 

Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht.

Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of enige daarmee verband houdende overeenkomst

zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te ’s Hertogenbosch, behoudens en indien zulks op grond van

dwingendrechtelijke regels niet is toegestaan.

Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden

Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

 

Recht van retour.

 

De consument Koper kan binnen veertien(14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in orginele, complete en onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Joli wijnen aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

 

Disclaimer

 

Hoewel aan alle pagina's van de website van Joli wijnen de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Joli wijnen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

 

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Joli wijnen, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Joli wijnen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

 

Joli wijnen bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Joli wijnen wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Joli wijnen. Het gebruik van het logo van Joli wijnen is alleen toegestaan na toestemming van Joli wijnen.

 

Joli wijnen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan Joli wijnen wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.